Obchodní a servisní podmínky

Obchodní a servisní podmínkyDodavatel:


Tesařství a podlahy Marian Vaňous
Pardubice 530 02
K Polabinám 1893, Zelené předměstí
IČ: 674 78 344

 

Odběratel:

Zákazník, koncový uživatel – fyzická osoba bez IČ. Při započetí obchodního
vztahu jsou poskytnuty kontaktní údaje. Právní vztah prodejce a odběratele přímo neupravené těmito obchodními podmínkami se výslovně řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/ 1964, Sb, občanským zákoníkem a s ním souvisejícími předpisy.
U podnikatelského subjektu – právnické osoby se pak řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/ 1991 Sb. a obchodním zákoníkem a s ním spojenými předpisy.
Individuální smlouva s odběratelem je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Ochrana informací:

Prodejce i odběratel uzavřením sml. prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou výhradně důvěrné a nebudou použity jinak než k plnění sml. a s ní spojené fakturační doklady. Nebudou dále nijak zveřejňovány ani předávány třetím osobám mimo nejnutnějších údajů pro platební a distribuční síť.

Smlouva:

Uzavřením sml. odběratel stvrzuje, že je srozuměn s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Dále stvrzuje, že s nimi souhlasí. Smlouva na jejímž základě je realizován prodej služeb a zboží nabývá platnosti oboustranným závazným podpisem. Tuto lze uzavřít písemně, nebo elektronickou formou – e-mailem. Dle dohodnutých individuálních platebních podmínek bude vystavena zálohová faktura, jež je závazná pro obě strany.

 

Storno:

Odběratel má právo stornovat objednávku kdykoliv bez udání důvodu. V případě již závazného potvrzení lze bezplatně stornovat pouze jen při neplnění závazných podmínek dodavatele. V ostatních případech je objednatel povinen uhradit vzniklé náklady související s plněním smluvních podmínek

Dodavatel:

je oprávněn stornovat objednávku v případech, že zboží se náhle přestalo dodávat na trh, nebo vzhledem k delšímu časovému údobí od uzavření a plnění smlouvy došlo k výraznému navýšení cen materiálů. V takovémto případě se dodavatel zavazuje neprodleně kontaktovat odběratele za účelem ujednání dalších postupů. V případě, že byla již odběratelem uhrazena záloha, nebo celková cena na dílo, bude tato v případě storna vrácena na účet objednatele co nejdříve, nejdéle však do 10 pracovních dnů. Prodejce je rovněž oprávněn provést storno v případě nedodržení dohodnutých platebních podmínek

Platební podmínky

  • platba zálohy pro vytvoření účtu pro budoucí odběr zboží
  • platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo
  • platba předem složením fakturované částky na bankovní účet
  • platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury
  • platba přes internetové rozhraní eBanky
2023 © Podlahy Pardubice |